Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
Copyright 2024 - Parafia NMP Matki Kościoła

1. Cele katechetyczne:

a.  cele główne:

 • Uświadomienie, że Psalmy jako modlitwa Jezusa mogą stać się modlitwą współczesnego człowieka;
 • Pogłębienie wiedzy o roli Słowa Bożego w życiu człowieka.

b.  cele operacyjne:

 • Uczeń wyjaśnia, dlaczego Psalmy są nazywane arcydziełem modlitwy Starego Testamentu;
 • Uczeń przytacza tematykę wybranych Psalmów;
 • Uczeń prezentuje osobisty i wspólnotowy charakter Psalmów.

c.   kształtowanie postawy:

 • Uczeń modli się Psalmami w określonych sytuacjach życiowych;
 • Uczeń kształtuje w sobie postawę szczerości i autentyzmu w zwracaniu się do Boga podczas modlitwy;
 • Uczeń wyraża gotowość do ufnego powierzenia Bogu wszystkich ważnych spraw swojego życia.

2. Słowa klucze:

 • Psalmy;
 • Modlitwa;
 • Zaufanie.

3. Uwagi metodyczne:

a.  pomoce dydaktyczne:

 • teksty Pisma Świętego.

b.  metody:

 • wykład informacyjny lub pokaz;
 • praca z tekstem;
 • pogadanka.

c.   literatura i środki audiowizualne wykorzystane:

 • Pismo Święte (Ps 121; Ps 139, 1-5);
 • Katechizm Kościoła Katolickiego 2596;
 • Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Dei Verbum;
 • Prezentacja dotycząca Psalmów (9:27) – szczegółowy opis (prezentacja może być użyta zamiast wykładu informacyjnego): https://www.youtube.com/watch?v=595un5vrayY (dostęp z 9.12.2019).

4. Plan katechezy:

a.  Wstęp – ok. 5 min

 • Modlitwa: Ps 121.
 • Sprawdzenie obecności.
 • Pogadanka. Katecheta pyta uczniów, gdzie najczęściej spotykają się z psalmami i prosi o sformułowanie definicji psalmu (Jest to utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych).

b.  Rozwinięcie – ok. 30 min

 • Wykład informacyjny lub pokaz prezentacji (szczegółowy opis Psalmów:
  https://www.youtube.com/watch?v=595un5vrayY). W wykładzie informacyjnym należy zawrzeć informacje:

Ø  Biblijna Księga Psalmów jest nazywana arcydziełem modlitwy Starego Testamentu (KKK 2596).

Ø  Każdy psalm powstał w konkretnej sytuacji – aby dziękować, prosić albo chwalić Boga, który działa w historii i w codziennych wydarzeniach.

Ø  Z biegiem lat, psalmy stopniowo dostosowywano do nowych sytuacji. Przemieniano je z próśb indywidualnych w modlitwę wspólnotową. Odmawianie ich – czy to indywidualnie, czy we wspólnocie (brewiarz) ma wielką moc i może w szczególny sposób wpłynąć na umocnienie i pogłębienie naszej wiary.

Ø  Dzięki nim poznajemy lepiej Boga i bardziej rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość.

Ø  Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym: tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego (DV 21).

 • Praca z tekstem. Zadaniem uczniów jest wynotowanie z pomocą podręcznika rodzajów psalmów (materiały pomocnicze b.). Warto zwrócić uwagę uczniów na wielki autentyzm natchnionego autora, który niejednokrotnie wzywa Boga, aby dokonał pomsty na bezbożnych (np. Ps 21). Ujawnia w ten sposób wielką zażyłość ze swoim Stwórcą.

c.   Zakończenie – ok. 10 min

 • Podsumowaniem lekcji może być rozmowa katechety z uczniami na temat informacji zawartych w podręczniku ucznia. Można zadać pytanie, czego nowego uczniowie dowiedzieli się z tekstu o psalmach? W jakich sytuacjach życiowych można się modlić psalmami?
 • Modlitwa: Ps 139, 1-5.

5. Materiały pomocnicze:

a.  Nagrania o Księdze Psalmów, W. Węgrzyniak:       
https://wegrzyniak.com/biblista/srody-biblijne/content/ksiega-psalmow (dostęp z dn. 30.12.2019).

b.  Zadanie dla uczniów:
Wypisz wszystkie rodzaje Psalmów: